Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (Udržateľne s.r.o, Sídlo: Stráža 221, 013 04 Stráža, Prevádzka: „čosi“, Mariánske námestie 25, Žilina 01001, IČO: 53 250 192, DIČ: 2121317506 (neplatca DPH od 1.12.2023), zapísaná na Okresnom súde Žilina, vložka č.: 75454/L ) a spotrebiteľa pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.cosihandmade.sk.

Spotrebiteľom alebo kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar a služby na internetovej stránke www.cosihandmade.sk a súhlasí s obchodnými podmienkami uvedeného e-shopu.

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.Box 5-89; 01179 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel.č.: 041/7632 120

Fax č.: 041/7632 139

e-mail: za@soi.sk

 

Všeobecné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania  objednávky. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje svoj súhlas s nimi.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Objednávka a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávka prijatá cez e-obchod www.cosihandmade.sk je chápaná ako záväzná zmluva uzavieraná na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom, resp. kupujúcim. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou, teda e-mailom na info@cosihandmade.sk alebo objednávkou cez e-shop www.cosihandmade.sk – vložením do „nákupného košíka“.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Predtým je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie sa potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Zvyčajne do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, prípadné zmeny v dostupnosti tovaru, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Predávajúci má právo upraviť objednávku v rámci písomnej komunikácie alebo stornovať jednotlivé položky objednávky v prípade, že sa požadovaný tovar predal v kamennom obchode skôr, než predávajúci objednávku potvrdil. Prípadná zmena bude písomne vykomunikovaná so spotrebiteľom.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie e-mailu v dôsledku plnej mailovej schránky spotrebiteľa, alebo na e-mailové adresy od nespoľahlivých poskytovateľov e-mailových služieb. V tomto prípade nie je žiadnym spôsobom dotknutá záväznosť objednávky a povinnosti z jej vytvorenia plynúce. O stave objednávky sa môže spotrebiteľ dozvedieť aj priamym informovaním sa u predávajúceho.

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 15 dní na  účet spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Odstúpiť od zmluvy je možné výlučne písomnou formou a to e-mailom na e-mailovú adresu adresu info@cosihandmade.sk alebo písomne na poštovú adresu Obchod Čosi, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina. Potvrdenie odstúpenia od zmluvy oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

Dodacie lehoty

Tovar bude predávajúcim odoslaný najneskôr do 10 dní od prijatia platby na účet predávajúceho, ak nie je pri tovare uvedené inak. Dodacia lehota môže byť iná v individuálnych prípadoch – táto zmena dodacej lehoty je uvedená vždy pri konkrétnom tovare. Prípadná zmena termínu dodávky bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Dodanie tovaru môže byť tiež upravené a skrátené na základe dohody spotrebiteľa s predávajúcim.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

V prípade voľby osobného odberu tovaru bude pri platbe v hotovosti objednávka pripravená na vyzdvihnutie do 48 hodín po potvrdení objednávky, pri platbe prevodom na účet do 24 hodín od prijatia platby na účet. Objednávka pripravená na osobné vyzdvihnutie je rezervovaná maximálne 10 dní od potvrdenia objednávky (pri platbe v hotovosti) alebo od prijatia platby na účet predávajúceho. Po uplynutí tejto doby má predávajúci právo objednávku stornovať, pokiaľ sa so spotrebiteľom vopred nedohodol inak.

 

Cena, platobné a prepravné podmienky

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho a je uvedená pri každom tovare ponúkanom na stránke www.cosihandmade.sk. Cena tovaru je konečná, uvedená a je platná v čase objednania.

Pri tovare vyrábanom na objednávku si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho na základe faktúry, ktorá mu bude doručená elektronicky na e-mail. Možnosť doručenia faktúry aj v papierovej forme priloženej k objednávke si spotrebiteľ zvolí.

Pri osobnom odbere platí spotrebiteľ za cenu tovaru, pri doručení tovaru na zvolenú adresu spotrebiteľa platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné, resp. poštovné náklady.

V prípade nesprávne uvedených dodacích údajov, má predávajúci právo žiadať úhradu poštovného pre opätovné zaslanie.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 1. osobný odber,
 2. pri platbe na účet vopred sa dodávka zasiela doporučene cez Slovenskú poštu, Packetou na výdajné miesto alebo kuriérom. Výška poštovného je uvedená pri objednávke. Pri objemovo a váhovo výrazne väčších balíkoch sa poštovné môže navýšiť, o čom bude spotrebiteľ pri potvrdení objednávky informovaný.
 3. pri platbe kartou online sa dodávka zasiela doporučene cez Slovenskú poštu, Packetou na výdajné miesto alebo kuriérom. Výška poštovného je uvedená pri objednávke. Pri objemovo a váhovo výrazne väčších balíkoch sa poštovné môže navýšiť, o čom bude spotrebiteľ pri potvrdení objednávky informovaný.
 4. pri platbe na dobierku sa dodávka zasiela doporučene cez Slovenskú poštu, Packetou na výdajné miesto alebo kuriérom. Výška poštovného je uvedená pri objednávke. Pri objemovo a váhovo výrazne väčších balíkoch sa poštovné môže navýšiť, o čom bude spotrebiteľ pri potvrdení objednávky informovaný.

 

Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Potvrdením objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že súhlasí s predajnou cenou.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Práva a povinnosti  predávajúceho a spotrebiteľa

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ (kupujúci) má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Odstúpiť od zmluvy je možné výlučne písomnou formou a to e-mailom na e-mailovú adresu adresu info@cosihandmade.sk alebo písomne na poštovú adresu Obchod Čosi, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. 

Potvrdenie odstúpenia od zmluvy oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Možnosť stornovať objednávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. s vytlačeným menom a pod.) – takúto objednávku je možné stornovať pred začatím vyhotovovania tovaru, neskôr stornovanie nie je možné.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní ododňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odvzdať predávajúcemu a lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa na doručenie alebo odovzdanie tovaru je Obchod Čosi, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina a doručenie je na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. 

O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľ informovaný e-mailom do 24 hod od obdržania žiadosti o odstúpenie.

Vrátený produkt nesmie byť poškodený (zašpinený, roztrhnutý a pod.), ideálne v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, doklad o nadobudnutí a i., pokiaľ boli súčasťou zásielky), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, dostupný na stiahnutie na webovej stránke obchodu (na spodku tejto stránky), podpísaný spotrebiteľom. V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok nebudeme môcť odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude vrátený späť spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy spolu s tovarom, inak do 14 dní od doručenia tovaru, vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. a) tovar nie je možné dodať (tovar nie je dostupný u dodávateľa alebo bol tovar predaný v kamennom obchode Čosi, Žilina v čase pred potvrdením objednávky),
 2. b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
 3. c) vystavená cena produktu bola chybná,
 4. d) spotrebiteľ sa javí ako nedôveryhodná osoba (neuvedie správne telefónne číslo, adresu, mailovu adresu, neodpovedá na e-maily, nekomunikuje s predávajúcim),
 5. e) spotrebiteľ si neprebral objednávku v stanovenom termíne.

V prípade, že niektorá z týchto situácií nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil za tovar vopred, bude mu táto suma vrátená.

Tovar na vrátenie je potrebné poslať bežným balíkom na adresu: Obchod Čosi, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina.

 

Záruka, reklamácie

Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. 

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný informovať predávajúceho písomnou formou a to e-mailom na info@cosihandmade.sk alebo poštou na Obchod Čosi, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina, a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom doručení reklamácie dostane spotrebiteľ od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie písomnou formou na e-mail alebo poštou.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamáciu uplatnite na adrese: info@cosihandmade.sk

Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry alebo pokladničného bloku (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné), meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, telefónne číslo spotrebiteľa.

Reklamovaný tovar je potrebné poslať bežným balíkom na adresu prevádzky: Obchod Čosi, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Udržateľne s.r.o, IČO: 53 250 192, DIČ: 2121317506, so sídlom Stráža 221, Stráža 013 04, Prevádzka čosi“, Mariánske námestie 25, Žilina 010 01, ako správca osobných údajov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, prípadne podať sťažnosť alebo položiť otázku týkajúcu sa našich elektronických služieb, kontaktujte nás elektronicky na info@cosihandmade.sk.

Sťažnosť môžete podať tiež u svojho miestneho dozorného orgánu: Takýto kompetentný orgán môžete nájsť aj na oficiálnej webovej stránke EU.

Pokiaľ sa neuvádza inak, Udržateľne s.r.o.  je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý by priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:

 • Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad váš titul, meno, dodacia a fakturačná adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, ktorá  nám umožňuje posielať Vám správy.

Účely spracovania dát:

 • Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa fakturácie, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.
 • Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie finančného účtu, plnenie záväzkov, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné informácie môžeme použiť na komunikovanie s Vami za účelom vybavenia objednávky.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia vhodne navrhnuté na ochranu osobných údajov. Prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.

Príjemcovia osobných údajov a ich zdieľanie:

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo Udržateľne s.r.o., okrem nižšie uvedených dôvodov:

 • Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.
 • V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov môžeme podľa platných legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv, ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby, na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.

Uchovávanie dát:

Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.

Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §17 zákona č. 122/2013 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo  zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  v znení neskorších predpisov a zo zákona č.  108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • právo na prenos údajov,
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad,
 • právo odobrať súhlas.

Súhlas a odobratie súhlasu: poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, vyhradzujeme si právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu požadovanom alebo prípustnom zo zákona.

Cookies nepoužívame.

Facebook:

Sledovanie konverzií Facebook: Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie konverzií pixelov spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely a kvôli prieskumu trhu. Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook. Spoločnosť Facebook dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, kliknite tu: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ (kupujúci) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva, spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len !zákon 391/2015). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na asr@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorú je možné podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk (zozna oprávnených subjektov je dostupný konkrétne na stránke  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/…index_en.htm.

Návrh spotrebiteľa na začatie ARS musí v zmysle §12 odsek 3 Zákona 391/2015 Z.z. obsahovať:

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené ARS spôsobom podľa §12 ods. 1 písm. a) až e) Zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky texty a fotografie uvedené na stránke www.cosihandmade.sk sú výlučne vlastníctvom predávajúceho a ich použitie bez jeho súhlasu je zakázané.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predavajúceho č. 102/2014 Z.z, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie vo formáte .doc tu – Odstupenie od kupnej zmluvy - cosi.docx

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Formulár Odstúpenia od zlmuvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:

poštová adresa: Obchod ČOSI, Katarína Galdunová, Mariánske námestie 25, 010 01 Žilina, Slovenská republika; elektornicky na e-mailovú adresu: info@cosihandmade.sk